Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Όταν ο Γκαίμπελς επισκέφθηκε τη Σπάρτη   
Τον Σεπτέμβριο του 1936 ο Γκαίμπελς επισκέφθηκε την Ελλάδα. Όταν βρέθηκε στην Αθήνα, έδωσε συνέντευξη σε δημοσιογράφους, στην οποία ανέφερε και τα ακόλουθα:
"... Εδώσατε εις αυτήν την επίσκεψιν διά των πολλών φιλοφρονήσεών σας ιδιαιτέραν σημασίαν, η δε υποδοχή, της οποίας έτυχον εκ μέρους των ελληνικών αρχών, του Λαού και της ελληνικής κυβερνήσεως ήτο αυθόρμητος, το δε ότι η υποδοχή δεν ήτο προητοιμασμένη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι όταν εισήλθον εις την Σπάρτην άπαντες οι κάτοικοι εξήλθον να με χαιρετίσουν. Μου εφαίνετο ότι εισηρχόμην εις γερμανικήν πόλιν. Διεπίστωσα από τας εκδηλώσεις αυτάς ότι ο ελληνικός λαός ησθάνθη το θαύμα της γερμανικής αναγεννήσεως. Ο Χίτλερ, αυτός έχει δίκηο, μου εφώναζαν. Ο Λαός ησθάνθη τούτο βαθέως  και δι' αυτό δεν ημπορεί παρά αυτή να είναι η πραγματικότης..." 

Από το βιβλίο του Δημ. Κούκουνα "Ο Χίτλερ και η Ελλάδα", εκδ. Historia Ευρωπαϊκή Αντίσταση